Lighthouse Type

1

Mikomoto Shima

2

Esaki

3

Tomoga Shima

4

Nabe Shima

5

Hesaki

6

Suga Shima

7

Tsuru Shima

8

Inubo Saki

9

Omae Saki

10

Kinka San

11

Shiriya Saki

12

Tsuno Shima

13

Shiono Misaki

14

Rokko Saki

15

Kura Saki

16

Ogi Shima

17

Hime Saki

18

Mihono Seki

19

Kyoga Misaki

20

Muroto Misaki

21

Izumo Hino Misaki

22

Mizunoko Shima

23

Shimizu

               top.gif (1047)